ការទូទាត់

ការប្រមូល៖ ការទូទាត់

ផលិតផលៈ ៧
 • ទ្រព្យបញ្ចាំ ១២.៥០០ ដុល្លារ - សញ្ជាតិដោយកម្មវិធីវិនិយោគ
  Залог 12500$ - Программа Гражданство за Инвестиции - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 12,500.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 12,500.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ការទូទាត់ចំនួន ២៥.០០០ ដុល្លារ - សញ្ជាតិដោយកម្មវិធីវិនិយោគ
  Оплата 25000$ - Программа Гражданство за Инвестиции - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 9,480.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 9,480.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ការទូទាត់ចំនួន ២៥.០០០ ដុល្លារ - សញ្ជាតិដោយកម្មវិធីវិនិយោគ
  Оплата 25000$ - Программа Гражданство за Инвестиции - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 25,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 25,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ទ្រព្យបញ្ចាំ ១២.៥០០ ដុល្លារ - សញ្ជាតិដោយកម្មវិធីវិនិយោគ
  Залог 10000$ - Программа Гражданство за Инвестиции - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 10,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 10,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ទ្រព្យបញ្ចាំ ១២.៥០០ ដុល្លារ - សញ្ជាតិដោយកម្មវិធីវិនិយោគ
  Залог 6000$ - Программа Гражданство за Инвестиции - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 6,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 6,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ទ្រព្យបញ្ចាំ ១២.៥០០ ដុល្លារ - សញ្ជាតិដោយកម្មវិធីវិនិយោគ
  Залог 1500$ - Программа Гражданство за Инвестиции - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 1,500.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 1,500.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់