អចលនទ្រព្យម៉ុងតេណេហ្គ្រោ

ការប្រមូល៖ អចលនទ្រព្យម៉ុងតេណេហ្គ្រោ

ផលិតផលៈ ៧
 • ម៉ុងតេណេហ្គ្រូរៀលអ៊ីស្ទេតអិលធីអិម ០៦
  Недвижимость Черногория LOT-ME06 - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 500,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 500,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ម៉ុងតេណេហ្គ្រូរៀលអ៊ីស្ទេតអិលធីអិម ០៦
  Недвижимость Черногория LOT-ME05 - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 500,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 500,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ម៉ុងតេណេហ្គ្រូរៀលអ៊ីស្ទេតអិលធីអិម ០៦
  Недвижимость Черногория LOT-ME04 - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 500,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 500,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ម៉ុងតេណេហ្គ្រូរៀលអ៊ីស្ទេតអិលធីអិម ០៦
  Недвижимость Черногория LOT-ME03 - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 500,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 500,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ម៉ុងតេណេហ្គ្រូរៀលអ៊ីស្ទេតអិលធីអិម ០៦
  Недвижимость Черногория LOT-ME02 - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 500,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 500,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ម៉ុងតេណេហ្គ្រូរៀលអ៊ីស្ទេតអិលធីអិម ០៦
  Недвижимость Черногория LOT-ME01 - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 600,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 600,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់