ហ្គ្រីនដាដាអចលនទ្រព្យ

ការប្រមូល៖ ហ្គ្រីនដាដាអចលនទ្រព្យ

ផលិតផលៈ ៧
 • ហ្គ្រែនដារៀលអ៊ីស្ទេតអិលធីឌី - អេឌី ០៨
  Недвижимость Гренада LOT-GD08 - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 500,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 500,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ហ្គ្រែនដារៀលអ៊ីស្ទេតអិលធីឌី - អេឌី ០៨
  Недвижимость Гренада LOT-GD07 - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 375,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 375,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ហ្គ្រែនដារៀលអ៊ីស្ទេតអិលធីឌី - អេឌី ០៨
  Недвижимость Гренада LOT-GD06 - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 350,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 350,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ហ្គ្រែនដារៀលអ៊ីស្ទេតអិលធីឌី - អេឌី ០៨
  Недвижимость Гренада LOT-GD05 - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 350,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 350,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ហ្គ្រែនដារៀលអ៊ីស្ទេតអិលធីឌី - អេឌី ០៨
  Недвижимость Гренада LOT-GD04 - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 350,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 350,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់
 • ហ្គ្រែនដារៀលអ៊ីស្ទេតអិលធីឌី - អេឌី ០៨
  Недвижимость Гренада LOT-GD03 - AAAA ADVISER LLC
  អ្នកលក់
  សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
  តម្លៃទូទៅ
  $ 220,000.00
  បញ្ចុះតំលៃ
  $ 220,000.00
  តម្លៃទូទៅ
  តម្លៃ​ឯកតា
  សម្រាប់ 
  បានលក់