គោលនយោបាយសងប្រាក់វិញ

គោលនយោបាយសងប្រាក់វិញ

ការលុបចោលនិងការសងប្រាក់វិញ

ប្រសិនបើបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការទូទាត់ចាំបាច់ត្រូវលុបចោលសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ៖ ទូរស័ព្ទ៖ +44 20 3807 9690 អ៊ី​ម៉ែ​ល​: info@vnz.bz... សូមកត់សម្គាល់ថាការសងប្រាក់វិញត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះតែកាតដែលការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើង។