ការពិគ្រោះយោបល់នៅអឺរ៉ុបស្តីពីសញ្ជាតិទីពីរ

ការពិគ្រោះយោបល់នៅអឺរ៉ុបស្តីពីសញ្ជាតិទីពីរ

  • សម្រាប់តែអតិថិជនរបស់យើងប៉ុណ្ណោះ យើងផ្តល់ជូននូវការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏ប្រណិតមួយនៅក្នុងប្រាសាទស្រាចាស់ ជាមួយនឹងការណែនាំអំពីសញ្ជាតិទីពីរ។
  • បន្ទប់នីមួយៗនៅក្នុងប្រាសាទមានលក្ខណៈពិសេស។ នៅក្នុងករណីនៃការសន្និដ្ឋាន និងការបង់ប្រាក់សម្រាប់កិច្ចសន្យាសម្រាប់សញ្ជាតិទីពីរ ការចំណាយលើការរស់នៅត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងការចំណាយនៃកិច្ចសន្យា។ ក្នុងករណីនេះ វិស្សមកាលរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រាសាទបុរាណ រួមជាមួយនឹងការប្រឹក្សាអំពីសញ្ជាតិ ការភ្លក់ស្រាល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺពិតជាឥតគិតថ្លៃ*។
  • កក់ការស្នាក់នៅរបស់អ្នក៖ https://vicastle.com/