ភាពជាពលរដ្ឋទីពីរសម្រាប់អ្នកលក់ដុំ និងភ្នាក់ងារ

ភាពជាពលរដ្ឋទីពីរសម្រាប់អ្នកលក់ដុំ និងភ្នាក់ងារ

ការបញ្ជូនកញ្ចប់ឯកសារសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃលក់ដុំដោយមិនបានរៀបចំឯកសារ៖ 

ГражданствоСент-Люсии

សញ្ជាតិ Saint Kitts និង Nevis

Antigua និងសញ្ជាតិ Barbuda