សញ្ជាតិម៉ុងតេណេហ្គីន

ការប្រមូល៖ សញ្ជាតិម៉ុងតេណេហ្គីន

ផលិតផលៈ ៧