គោលនយោបាយដឹកជញ្ជូន

គោលនយោបាយដឹកជញ្ជូន

ការលុបចោលនិងការសងប្រាក់វិញ

ប្រសិនបើបន្ទាប់ពីការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងវាចាំបាច់ក្នុងការលុបចោលសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ៖ ធីអេឡិចត្រូនិក៖ +44 20 3807 9690 អ៊ី​ម៉ែ​ល​: info@vnz.bz... សូមកត់សម្គាល់ថាការសងប្រាក់វិញត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះតែកាតដែលការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើង។